Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

 

Společnost CYKLO best s.r.o., se sídlem Rudé armády 646/47, 683 01 Rousínov, IČ: 46980784, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8116 (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých tato společnost jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů , které klienti Správci v této souvislosti poskytnou.

 

Správce zpracovává v případě Vaší objednávky učiněné prostřednictvím rozhraní webové stránky Správce umístěné na internetové adrese http://www.cyklobest.cz, tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresní údaje, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 

Jméno apříjmení a adresní údaje je nutno zpracovat ze zákonných důvodů za účelem řádné identifikace a vystavení daňového dokladu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. Telefonní číslo a emailovou adresu je nutno zpracovat za účelem potvrzení objednávky a případného informování o důležitých skutečnostech majících vliv na smluvnívztah či na plnění ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a objednatelem. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraněosobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. To samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů budou zpracovávat i další zpracovatelé,a to zejména účetní kancelář, osoby zajišťující technický provoz webové stránky www.cyklobest.cz, správce databáze serveru. Seznam těchto zpracovatelů je k dispozici nawebových stránkách www.cyklobest.cz/seznam-zpracovatelu nebo na vyžádání prostřednictvím e-mailové adresy info@cyklobest.cz.

 

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

 

·         požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,

·        vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

·        požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

·       vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

·        na přenositelnost osobních údajů,

  

     Pokud by se vám něco ohledně zpracování osobních údajů nelíbilo, budeme rádi, když nám to napíšete nebo zavoláte. Vynasnažíme se vše vyřešit k vaší spokojenosti. Vždy ale máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.